12.15.10

F'10 Studio: Yu Cheng Koh

Koh, Gandelsonas

studio, m.arch