04.11.17

Infrastructures of Imagination: New Theories of Tomorrow

SoA

Princeton-Mellon, Fluvial Metropolis

04.15.16

Fluvial Metropolis Workshop 3

Gambetta, Gandelsonas

Fluvial Metropolis

03.27.15

Princeton University/University of São Paulo: Fluvial Metropolis Workshop

Kotsioris, Gandelsonas

Fluvial Metropolis Workshop

Fluvial Metropolis